• 2019-05-28 Obchod c. 2 ucebnicovy mid long na pokracovani open drivu, skv?lá konfluence midu se vcerejsim LVN

  • 2019-05-28 Obchod ?. 1 kupci razantn? proobchodovali v?erejší LVN, což signalizovalo iniciativní nákupy a p?edevším pravd?podobné pokra?ování tohoto "skoro" drive impulsu z toho LVN, kde jsme m?li ONH, MID a další. bohužel tento vstup byl trochu FOMO, zbyte?n? brzy - nedo?ekaný. Nicmén? díky malému sizingu (odpovídajícímu kaz?m) malá ztráta.

  • Obchod ?. 2 navíjení volume v úzkém pásmu po open outside of range nad pHigh -> breakout sm?rem dolu short p?i pullbacku na pokra?ování k pHigh

  • Obchod ?. 1 vid?l jsem 1tick fail jak dole tak i naho?e = trh ovládají drobní trade?i = fungují s lepší pravd?podobností intradenní úrovn?, runner jsem cílil na ONH, bohužel toho jsem se nedo?kal

  • v podstat? pokra?ování p?edchozího obchodu který jsem musel z d?vodu nedostatku munice uzav?ít p?ed hlavním targetem, klí?ovou motivací pro tento obchod bylo lokální double top a IB stat. Už ale bylo pozd?, zbývalo mi málo soust?ed?ní a emo?ního kapitálu, takže jsem vzal jenom jedním kontraktem a uzav?el na risk off. Škoda

  • odmítnutí cen pod ONL a pLow, utvo?ení excess llow a selhání udržet ceny pod vwapem/midem

  • q otev?elo hodn? t?kavé a chyba byla nedat si ?as v klidu p?izp?sobit se na zm?nu rychlosti, takže trochu zbrklá exekuce, ale s od?enýma ušima podle plánu

  • Long na základ? selhání prodejc? pod vwapem. bohužel nekvalitní exekuce - první kontrakt za špatnou cenu, zbrkle.

  • Reentry of the strong shorting opportunity, after my first attempt was blown up by buyers.

  • Pokra?ování open drivu z midu sm?rem dolu